دسته بندی پنل های خورشیدی از لحاظ کیفیت

کیفیت پنل های خورشیدی پنل های خورشیدی به لحاظ کیفیت به سه دسته گرید A و گرید B و گرید C تقسیم بندی می شوند. بیش از ۶۰ درصد هزینه یک پنل خورشیدی هزینه سلول آن می باشد.بنابراین سلول فاکتور مهمی در تعیین قیمت و همچنین بازدهی اقتصادی یک کارخانه تولید پنل خورشیدی می باشد.…