همه چیز راجب دودکش خورشیدی

دودکش های خورشیدی یكی از بهترین روشها جهت دستیابی به راههایی جهت كاستن از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر است و در این راستا می توان فناوری «دودكش خورشیدی» را معرفی كرد. دودکش های خورشیدی یکی از انواع نیروگاههای تبدیل انرژی خورشید به برق می باشد.این سیستم قادر است بدون نیاز…