کاربرگ الف و مجوز ثبت نام

س: آیا ثبت نام فقط در قالب شرکت خصوصی انجام می پذیرد؟

ج :سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت ھای خصوصی، شرکت ھای تعاونی و اشخاص حقیقی و ھمچنین گروه مشارکت مدنی نیز میتوانند اقدام نمایند .


س: آیا امکان انتقال مجوز احداث نیروگاه وجود دارد؟

ج: به ھیچ وجه نه تنھا انتقال ذینفع درپروانه احداث ممنوع میباشد، بلکه بیش از ٪ ٢۵ سھام شرکت بدون موافقت وزارت نیرو غیرممکن است .


س: مجوزھای صادر شده چه مدت اعتباری دارد؟

ج: حداکثر اعتبار شش ماھه است که پس از آن در صورت عدم پیشرفت پروژه باطل خواھد شد .

کاربرگ ب و پتانسیل سنجی

س: آیا سانا محل سایت ھای نیروگاه بادی و خورشیدی را برای متقاضیان انتخاب و اعلام می نماید؟

ج :خیر ، سانا ھیچگونه انتخاب سایت برای متقاضیان انجام نمی دھد و تمام مسئولیت فنی جھت طراحی اجرائی نیروگاه به عھده متقاضی می باشد .


س: آیا ھیچگونه راھنمایی فنی درخصوص انتخاب سایت ھا مخصوصاً بادی و خورشیدی توسط سانا انجام می شود؟

ج:بلی، اطلاعات جمع آوری شده از دکل ھای بادسنجی بصورت اطلس باد (قابل دسترس در لینک دفترباد وامواج در وب سایت سانا) و اطلس خورشیدی(قابل دسترس در لینک دفترخورشیدی)و سایر اطلاعات کلی در صورت وجود، قابل دریافت میباشد که حدود پتانسیل منطقه را نشان میدھد .


س: آیا اطلاعات دکل ھای بادسنجی سانا قابل دسترس است؟

ج :بله متقاضیان از طریق وب سایت یا با مراجعه به دفتر باد و امواج سانا می توانند داده ھای جمع آوری شده از دکل ھای بادسنجی را در محل ھایی که سانا قبلاً دکل بادسنجی نصب نموده است دریافت نمایند .


س: چگونه می توان سایتی را انتخاب نمود که با سایر متقاضیان تداخل نداشته باشد؟

ج :متقاضیان پس از مشخص نمودن مختصات نقاط گوشۀ زمین پیشنھادی آنرا به سانا ارائه می نمائید تا تداخل آن با سایر متقاضیان بررسی و اعلام شود .

سرمایه گذاری خارجی

س: آیا سرمایه گذاران خارجی می توانند راساً نسبت به ثبت نام برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام نمایند؟

ج :شرکتھای خارجی یا باید نمایندگی رسمی در ایران تأسیس نمایند که موضوع خرید برق تجدیدپذیر در اساسنامه آنھا قید شده باشد و یا باید شرکتی با تابعیت ایرانی جھت پروژه خرید تضمینی برق ثبت و به آن پروژه درخواست نماید .

تسھیلات سرمایه گذاری

س: آیا برای حمایت از برق تجدیدپذیر مکانیزم وام از بانکھا بصورت منابع مشخص جھت احداث نیروگاه ھای تجدیدپذیر فراھم شده است؟

ج :ھیچگونه سھمیه ای برای این نیروگاه ھا بصورت وام از قبل تخصیص داده نشده است ولی سرمایھ گذاران میتوانند رأساً نسبت به جلب ھمکاری در سرمایه گذاری احداث نیروگاه ھای تجدیدپذیر به بانک ھا مراجعه نماید.


س: آیا سانا بودجۀ خاصی برای حمایت از پروژه ھای احداث برق غیردولتی دارد؟

ج: سانا منابع مالی درخصوص خرید برق نیروگاه ھای تجدیدپذیر را فراھم می نماید.


س: آیا امکان استفاده از تسھیلات صندوق ذخیرۀ ارزی وجود دارد؟

ج: بله، مطابق ضوابط مربوطه متقاضیان می توانند اقدام کنند.


س: شرایط معرفی جھت استفاده از تسھیلات صندوق توسعه ملی چیست؟

ج:ھر سال تعداد محدودی از پروژه ھا به این صندوق معرفی میشوند که لزوماً بعد از عقد قرارداد خرید برق و ھمچنین عقدقرارداد ارزی برای احداث نیروگاه با سازنده و پیمانکار امکان پذیر خواھدبود .

ھزینۀ سرمایه گذاری

س: ھزینۀ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه ھای تجدیدپذیر چگونه است؟

ج :ھزینۀ سرمایه گذاری بسته به نوع تجھیزات و تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاه متفاوت می باشد لیکن در حال حاضر این ھزینه به طور متوسط ١٠٠٠ دلار به ازای ھر کیلووات تخمین زده می شود.


س: آیا استفاده از تجھیزات دست دوم در احداث نیروگاه ھا مورد تأیید میباشد؟

ج:خیر


س: آیاجھت استفاده از تجھیزات ساخت داخل مشوقی گذاشته شده است؟

ج:بلی ،بر اساس مصوبه وزارت نیرو ، نرخ خرید برق برای نیروگاه ھایی که از تکنولوژی ساخت داخل استفاده می کنند تا ٪ ٣٠ قابل افزایش است .

قرارداد

س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟

ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمینی برق ٢٠ سال می باشد که نرخ خرید برق در ده ساله دوم تغییر می نماید .


س: چه موقع قرارداد خرید تضمینی برق بسته میشود؟

ج :پس از دریافت پروانه احداث ، چنانچه سایر مجوزھا از نھادھای دیگر نظیر مجوز اتصال به شبکه، مجوز تملک زمین و مجوز محیط زیست اخذ گردد نسبت به عقد قرارداد خرید برق برای نیروگاه ھای تجدیدپذیر اقدام خواھد شد .

پرداخت ھا

س: آیا پرداخت ھا به موقع انجام میشود؟

ج:بلی، در متن قرار داد خرید برق ذکر می گردد در صورت تاخیر در پرداخت ، جریمه به خریدار تعلق می گیرد.


س: آیا پول برق نیروگاه ھا شامل مالیات ارزش افزوده خواھد بود؟

ج:خیر،در حال حاضر کسورات از صورتحساب ھا کسر نمی گردد .


س: آیا امکان پرداخت بصورت ارزی وجود دارد؟

ج:خیر، بنا به مصوبه شورای اقتصاد و وزارت نیرو نرخ خرید برق بر حسب ﷼ محاسبه می گردد .


س: آیا امکان پیش پرداخت پول برق وجود دارد؟

ج:خیر، مصوبه ای که اینکار را مجاز نماید وجود ندارد .

قیمت برق

س: قیمت سال آینده برق تجدیدپذیر چگونه محاسبه و اعلام خواھد شد؟

ج:بر اساس تغییر ھزینه ھا و سایر موارد مرتبط و ھمچنین بر اساس سیاست ھای کلی کشور

مطالعه امکان سنجی

س: آیا مطالعه امکان سنجی احداث نیروگاه توسط سانا انجام یا تأئید میشود؟

ج :خیر، سانا ھیچگونه دخالتی درمطالعه امکان سنجی نیروگاه ھا ندارد و کلیۀ ملاحظات فنی و اقتصادی برعھده خود سرمایه گذار میباشد. و تنھا نسخه ای از آن جھت تکمیل پرونده به سانا تحویل خواھد گردید البته در صورت لزوم سانا می تواند توصیه ھا و یا نقطه نظرات را در این خصوص اعلام نمایند.


س: از چه شرکت ھای در انجام امکان سنجی می توان کمک گرفت؟

ج: از کلیۀ مشاوران داخلی و خارجی


س: آیا سانا لیست مشاوران را ارائه میکند؟

ج: خیر ، در حال حاضر لیست رسمی برای مشاوران احراز صلاحیت شده در سانا وجود ندارد .

مجوزاتصال به شبکه

س: روند دریافت مجوز اتصال به شبکه به چه صورت است ؟

ج :پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث متقاضیان می توانند برای دریافت مجوزاتصال به شبکه بر اساس ظرفیت نیروگاه از طریق شرکت توزیع ، برق منطقه ای و یا توانیر اقدام نمایند و در صورت نیاز معرفی نامه ھای لازم صادر خواھدشد .

مجوز محیط زیست

س: آیا نیروگاه ھای تجدیدپذیر نیاز به دریافت مجوز محیط زیست دارند ؟

ج :بله، با توجه به تنوع نوع نیروگاه ھا و تکنولوژی ھای مورد استفاده در آن و نیز محل استقرار نیروگاه ھا دریافت مجوز محیط زیست ضرورت دارد .


س: روند دریافت مجوز محیط زیست به چه صورت است ؟

ج :پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث متقاضیان می توانند از طریق محیط زیست استان مربوط به محل استقرار نیروگاه نسبت به دریافت این مجوز اقدام نمایند. و در صورت نیاز معرفی نامه ھای لازم صادر خواھد شد .

مجوز تملک زمین

س: سانا از لحاظ تملک زمین چھ ھمکاری می نماید؟

ج:پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث مطابق طراحی چیدمان و سایت پلان نیروگاه جھت استفاده از زمینھای امور اراضی معرفی نامه ھای لازم صادر خواھدشد ولی مقررات و ضوابط سازمان امور اراضی تعیین کننده خواھد بود .


س: میزان زمین مورد نیاز نیروگاه ھا چقدر است؟

ج :برای نیروگاه ھای خورشیدی به ازای ھر مگاوات حداکثر ١،۵ ھکتار و برای مزارع بادی فقط محل نصب توربین بصورت نقطه ای در نظر گرفته می شود .

سایر انرژیھا

س: آیا برق حاصل از بازیافت حرارتی در سیستم ھای صنعتی جزء خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک محسوب میشوند؟

ج:بله، برق حاصل از بازیافت حرارتی جزو انرژی ھای پاک محسوب شده و در فھرست قیمت ھای خرید برق وجود دارند .